Privacy Statement

Privacyverklaring Stichting Everardus Witte Fonds, Megen

Stichting Everardus Witte Fonds, gevestigd aan Kloosterstraat 6 6366 BH Megen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
L. Bosch ofm is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Everardus Witte Fonds. Hij is te bereiken via franciscanen_megen@hetnet.nl.
Adres: Kloosterstraat 6, 6366 BH Megen
Tel.: +31 (0)412 465 770
Website: https://www.everarduswitte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Everardus Witte Fonds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u geabonneerd ben op onze (digitale) nieuwsbrief en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of verstrekt hebt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– (alleen wanneer wij u de nieuwsbrief op papier toesturen:) Adresgegevens
– (alleen wanneer wij u de nieuwsbrief digitaal toesturen:) E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als zij zich toch aandienen, is toestemming nodig van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via franciscanen_megen@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Everardus Witte Fonds verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

Doel Wettelijke grondslag
U onze nieuwsbrief toe te sturen. Toestemming: Met de opgave van adres resp. e-mailadres geeft u toestemming u onze nieuwsbrief drie keer per jaar per post resp. digitaal toe te zenden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Everardus Witte Fonds neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Everardus Witte Fonds) tussen zit.

Stichting Everardus Witte Fonds – d.w.z. het bestuur – gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: een computer waar e-mails binnenkomen van aanmeldingen, waarbij belangstellenden hun gegevens opgeven. Dezelfde computer wordt gebruikt om die gegevens vervolgens in een databaseprogramma op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Everardus Witte Fonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens, zoals hierboven zijn vermeld:

  • Mensen die zich voor de (digitale) nieuwsbrief aanmelden, geven alleen naam en (e-mail)adres op. Als zij zich afmelden worden zij van de adreslijst verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Everardus Witte Fonds verstrekt géén persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Everardus Witte Fonds maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google. We gebruiken de daarin verzamelde gegevens om het gebruik van onze website te kunnen monitoren. Op basis daarvan proberen we de effectiviteit van de website te verbeteren.

Het persoonsgegeven dat Google Analytics verzamelt, is het IP-adres van de site-bezoekers. Deze adressen worden geanonimiseerd, zodat de gegevens niet tot personen herleidbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Everardus Witte Fonds en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand opgeslagen hebben naar u of een andere, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar franciscanen_megen@hetnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Everardus Witte Fonds a wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Everardus Witte Fonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met L. Bosch ofm via franciscanen_megen@hetnet.nl.

Stichting Everardus Witte Fonds, 19 juni 2018